برخی قواعد کاربردی صرف و نحو

برخی قواعد کاربردی صرف و نحو که در خلال تدریس‌های عربی اینجانب، مطرح می‌شود؛ در این صفحه قرار خواهد گرفت. این مطالب توسط دانشجویان و به‌صورت نموداری تنظیم شده است.

قواعد صرف

ردیفعنوانتنظیم
۱نمودار انواع الف و لامخانم ز. ناجی
۲نمودار تقسیم الاسم فی الصرفخانم ز. ناجی
۳نمودار قواعد نسبتخانم ز. ناجی

قواعد نحو

ردیفعنوانتنظیم
۱متی یذکر الفعل و متی یؤنث بحسب فاعله (نمودار)خانم ز. ناجی
۲تعدي الفعل إلى أكثر من مفعولخانم ف. امیدوار
۳النعت الحقیقی والنعت السببی
keyboard_arrow_up