دکتر حمید رضا مستفید

واژه فلح

یادداشت ها و مطالب اینجانب را در این صفحه مشاهده می‌کنید:

یادداشت ها و مطالب اینجانب را در این صفحه مشاهده می‌کنید:

۲۰ دی ۱۳۹۸

معنای دقیق کلمۀ فلح در قرآن کریم

معنای دقیق کلمۀ فلح در قرآن کریم «به مقصود دست یافتن و موفق شدن» است: «المفلح: الفائز بالبُغیَة» (ك)؛ «… فَلَقَد اَفلَح من كان عَقَلَ، اَی ظَفَرَ بحاجته» (مج). «الفَلاحُ: الظّفَرُ و اِدراك بغیة» (را)، «وَ قَد اَفلَحَ الیَومَ مَنِ استَعلی اَی قد فاز بالمطلوب من غلب» (سی، ذیل: ۶۴ طه)؛ مثلا: طه حسین در […]