دکتر حمید رضا مستفید

معنای دقیق کلمۀ رب در قرآن کریم

پیوند کوتاه: