دکتر حمید رضا مستفید

معنای دقیق کلمۀ فلح در قرآن کریم

پیوند کوتاه: